Acta Assemblea Ordinària | Podem Sant Fost

Assemblea Ciutadana Ordinària 10/01/2018

/Assemblea Ciutadana Ordinària 10/01/2018

Assemblea Ciutadana Ordinària 10/01/2018

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO33-10012018

Acta de la asamblea celebrada el dia 10-01-2018, a las 19:00 en Casa Bastinos (Carrer Sant Isidre 34) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació acta anterior.
2.- Debat i desenvolupament de propostes pel Pressupost Municipal del 2018.
3.- Reglament eleccions SG i CCM
4.- Precs i preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 9

Avans de començar l’Assemblea, el portaveu sol·licita modificar el ordre del dia degut a que hi han temes recents a tractar que requereixen de més atenció. Per tant, es porta a votació modificar l’ordre del dia de la següent manera:

  • Posposar el punt 3 degut a que no donarà temps de tractar el tema amb profunditat avui i convocar una assemblea ordinària per la propera setmana i tractar aquest punt.
  • Posposar el punt 4 degut a que falten encara quotes per pagar del exercici anterior. Es reclama a la gent que encara no ha pagat les quotes que si us plau es posin al dia per poder tancat l’exercici de l’any 2017. Es presentaran a votació els informes econòmics del 3r i 4t trimestre de 2017 la propera assemblea.
  • Afegir un punt sobre el recent reglament de convocatòria per a eleccions de SG i CCM.

S’aprova la modificació de l’ordre del dia per majoria absoluta. Per tant es procedeix a començar l’assemblea.

1.- Aprovació Acta anterior.

Es procedeix a la votació per aprovar l’acta de la passada assemblea 02/11/2017. Es llegeix durant l’assemblea ja que fa molt de temps i pot ser que hi així algú que no se’n recordin. Sobre un torn de paraules per aportar esmenes o algun dubte sobre el document. No hi ha cap intervenció i s’aprova per unanimitat l’acta.

2.- Debat i desenvolupament de propostes pel Pressupost Municipal del 2018.

Es procedeix a lleguir la proposta de document que s’ha elaborat mitjançant el grup de treball municipal i les aportacions de les persones que han col·laborat des de les diferents eines de participació.

Un cop llegit, es realitzen una sèrie de torns de paraula per debatre i explicar dubtes sobre les mesures i propostes que recull el document. Hi han propostes noves per part de dos membres de l’assemblea que es porten a votació i s’aproven. Restaran pendents d’afegir-se al document.

Tanmateix es senyalen diferents errors tipogràfics a corregir.

Finalment es sotmet a votació el document amb els canvis definitius i queda aprovat per unanimitat. S’acorda presentar el document demà mateix i enviar una nota de premsa quan es pugui als mitjans de comunicació locals i comarcals.

3.- Reglament eleccions SG i CCM

S’informa que Echenique ha enviat un correu electrònic amb el reglament per a escollir ben aviat als SG i CCM dels cercles municipals. Amb aquest correu i la convocatòria de noves primàries queda per tant finalitzat el mandat dels actuals CCM i SG que resten com a SG i CCM “en funcions” mentres no sortin escollits els nous membres.

S’informa que per poder presentar candidatures per a SG i CCM, Echenique ha posat com a requisit tenir 50 inscrits mínims validats i acreditats amb fotocòpia de DNI.

Es proposa a l’assemblea crear un formulari en full per donar de alta cadascun algún inscrit per tal de arribar amb seguretat a complir aquest requisit.

S’aprova per unanimitat la proposta i restem a l’espera de presentar el formulari en la propera assemblea.

4.- Precs i preguntes.

No hi han precs ni preguntes en aquest punt.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-16/

Documento adjunto: Array