Assemblea 13/09/2017 | Podem Sant Fost

Assemblea Ciutadana Ordinària 13/09/2017

/Assemblea Ciutadana Ordinària 13/09/2017

Assemblea Ciutadana Ordinària 13/09/2017

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-31-13092017

Acta de la asamblea celebrada el dia 13-09-2017, a las 19:00 en Casa Bastinos (Carrer Sant Isidre 34) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació Acta anterior.
2.- Aprovació calendari 2017-2018.
3.- Aprovació Amb Tu Som Més i Millors.
4.- Militancia activa.
5.- DNI militants.
6.- Taules de votació consulta Podem.
7.- Reunions diverses (ERC, A.Torio, D.Clarà, Protectores…)
8.- Desenvolupament de projectes 4t trimestre 2017.
9.- Festa Morada.
10.- Manifests.
11.- Precs i preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 8

1.- Aprovació Acta anterior.

Es procedeix a la votació per aprovar l’acta de la passada assemblea 26/07/2017. Es llegeix durant l’assemblea ja que l’acta encara no es troba penjada al web ni a les xarxes socials ja que no ha donat temps encara de pujar-se. Sobre un torn de paraules per aportar esmenes o algun dubte sobre el document. No hi ha cap intervenció i s’aprova per unanimitat l’acta.

2.- Aprovació calendari 2017-2018.

Es proposa que el calendari d’aquest curs 2017-2018 sigui semblant al del curs anterior: Dues assemblees ciutadanes mensuals i dues reunions de treball ordinàries que es repartiran de manera que una setmana hi hagi reunió de treball i la següent assemblea ciutadana. El dia de reunió es proposa mantenir el dimecres i a la mateixa hora (19:00 fins les 21:00). L’espai de la casa Bastinos ja s’ha reservat per a disposar de la sala de reunions tal i com hem fet fins ara.
Fora del calendari ordinari, es proposa realitzar un curs de formació intern mensual, que s’intentarà programar el mateix dia que una reunió de treball per tal de no omplir molt el calendari. Tanmateix, s’informa que al calendari haurà d’afegir-se les reunions amb Institucions, professionals i associacions per elaborar la primera fase de Amb Tu Som Més i Millors. Aquests calendaris constaran d’un mínim de dues reunions mensuals que seran fora del calendari ordinari. Es per aquest motiu que es tindrà que aprovar el calendari del mes pròxim cada mes per la assemblea.
Es proposa aprovar el calendari del mes de setembre, afegint una reunió per la setmana vinent amb les associacions animalistes de Sant Fost i una altre reunió amb el regidor de Parets Antonio Torio. S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació Amb Tu Som Més i Millors.

Es llegeix el document en veu alta durant l’assemblea. S’informa que aquest document es tracta d’un pdf informatiu per a la ciutadania i per Podem on explicarem el projecte i com l’estructurem. També s’explica als assistents l’estructura organitzativa que tindrà el projecte municipal pel 2019. Aquesta estructura estarà formada per objectius i eixos. El contingut de l’estructura i l’estructura mateixa no serà pública. De tota manera, s’informarà a la ciutadania del treball que es vagui realitzant per rendir comptes mitjançant un espai que s’habilitarà al web del Cercle.
Es comença un debat sobre l’estructura organitzativa del programa. Finalment, Guillermo presenta una esmena en un dels eixos que és aprovada. Queda pendent de reenviar el document actualitzat. Un cop s’actualitzi, s’enviarà a Podem Catalunya i es penjarà al espai del web adaptat pel procés Recuperem Sant Fost. El document queda aprovat per unanimitat.

4.- Militancia activa.

Degut a que encara a la Secretaria d’Organització li manca informació d’alguns membres que es troben de vacances, es decideix prorrogar aquest punt per la propera assemblea del Cercle.

5.- DNI militants.

Informem que ara es té que pujar al portal de participació de Podemos una imatge del anvers i el revers del DNI per acreditar que realment aquell compte és teu. Procedim a pujar els DNIs dels asistents. Alguns dels asistents tenen problemes per realitzar el procediment i queda pendent d’acabar de pujar alguns DNIs.

6.- Taules de votació consulta Podem.

Degut a les festes de la verema d’aquest cap de setmana al municipi, de la festa Morada i de l’acte de Som mobilitat i la manca tant de temps com de voluntaris, queda rebutjada la proposta de muntar una taula de votació. De tota manera, s’enviarà un correu als membres del Cercle habilitant el número de telèfon del Cercle per donar assistència en cas de tenir algun problema o dubte durant el procés de votació.

7.- Reunions diverses (ERC, A.Torio, D.Clarà, Protectores…)

Tot i que s’ha parlat del tema una mica en el segon punt de l’ordre del dia es comenta les reunions que es faran durant el mes de setembre per treballar el projecte municipal. Es recorda que aquestes reunions són només per membres de les àrees de treball però que si hi ha algú que està interessada en assistir a alguna, es pot proposar a les àrees de treball per a que assisteixi.

8.- Desenvolupament de projectes 4t trimestre 2017.

Queda rebutjada la proposta de desenvolupar projectes pel quart trimestre degut a que encara resten per fer tasques del mes d’agost com l’organització de la documentació i a més, el projecte municipal suposa molt de temps i esforç.

9.- Festa Morada.

S’informa de la festa morada. Encara no sabem horaris ni activitats. S’acorda enviar un correu electrònic als membres del cercle de seguida que sapiguem més informació. Anunciem que hi han companyes que participaran en activitats de la festa com Susana, que participarà en una activitat del cercle de Feminismes o l’Albert, que participarà en el debat que organitza el cercle de Podem Habitatge.

10.- Manifests.

L’Albert informa que han arribat 3 manifests més durant aquest mes per a portar a l’assemblea. Guillermo expressa que està cansat de tant manifest. Tothom coincideix amb Guillermo. Es planteja que el fet d’anar presentant manifests només crea més distància entre la direcció de Podem i la de Podemos i que cal deixar de posar més llenya al foc i començar a arribar a acords i a tractar-se amb respecte per part de les ambos direccions. L’Albert afegeix que tenim massa treball com per tenir que portar a cada assemblea tants manifests.
Es procedeix a llegir tots tres manifests i posteriorment la seva votació per separat:

ManifestA FavorEn ContraAbstencions
Carta a Echenique141
Martillos Catalanes141
Podem amb Futur060

Per tant, queden tots els manifests rebutjats per majoria. L’assemblea acorda per majoria expressar que defen la legitimitat de la direcció de Podem Catalunya i defensa aquesta direcció però creu que no s’està portant de manera correcte aquest conflicte intern entre Podem i Podemos per cap de les dues parts. Demana que es solucioni el conflicte mitjançant respecte i diàleg, que es respecti la sobirania de la direcció catalana i que treballem en favor dels cercles i la construcció d’un partit municipalista.

11.- Precs i preguntes.

No hi han precs ni preguntes en aquest punt.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: https://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-14/

Documento adjunto: Array